powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2018 r. wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (wpływ) o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, wniesionego przez Zamawiającego: Instytut Metali Niezależnych Oddział w Legnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*), sprawa nr ZDH/20/2018 w stosunku do wykonawcy wybranego: A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. ALU - STAR A. S. z siedzibą w S. postanawia: odmawia uchylenia zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Uzasadnienie Zamawiający - Instytut Metali Niezależnych Oddział w Legnicy - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.