powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2018 r. w Warszawie wniosku Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - z dnia 14 listopada 2018 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usługi transmisji danych sieci WAN" (nr postępowania: 6060/ILG 8/14374/01862/18/P), w związku z odwołaniem wniesionym przez TK TELEKOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r. postanawia: uchyla zakaz zawarcia umowy. Uzasadnienie Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zwrócił się z wnioskiem o uchylenie zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.