powrót do wyników wyszukiwania

Zgłoszenie do dialogu

Załącznik nr 1 Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Działając w imieniu ......, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia .... składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez ......, którego przedmiotem jest ...... . Zgłaszający: Nazwa ................................................................................................................. Adres ................................................................................................................. Tel. ...................................................... e-mail........................................................ Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: Imię i nazwisko ....................................................................................................... Funkcja ................................................................................................................. Tel. ....................................................... e-mail....................................................... W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż: 1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości akceptuję jego postanowienia; 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego ww. dialog dotyczy[footnoteRef:1]; [1: Uwaga: Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania wykonawców zgłaszających chęć udziału w dialogu technicznym o wykorzystywaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych.] 4. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, na ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.