powrót do wyników wyszukiwania

Ogłoszenie o dialogu technicznym

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ...." I. PODSTAWA PRAWNA Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ........[footnoteRef:1] . [1: wskazać przedmiot postępowania] 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie .....[footnoteRef:2] . [2: wskazać zakres; przypomnieć należy, że celem dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.