powrót do wyników wyszukiwania

Regulamin dialogu technicznego

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny zamawiający prowadzi przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Służy on pozyskaniu przez zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę specjalistyczną (ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców) informacji, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny jest instrumentem odformalizowanym i elastycznym, przez co daje zamawiającym dużo swobody w zakresie jego organizacji i prowadzenia. Regulacje ustawy PZP dotyczące dialogu technicznego charakteryzują się stosunkowo małym stopniem uszczegółowienia, pozostawiając istotne elementy procedury do samodzielnego ukształtowania przez zamawiających. Zamawiający zobowiązany jest jednakże do prowadzenia dialogu technicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.