powrót do wyników wyszukiwania

Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Czy w sprawozdaniu za 2016 r. należy uwzględnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte i przeprowadzone w 2016 r., w przypadku gdy umowa została zawarta w 2017 r.? W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, pod pojęciem "udzielenie zamówienia" należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w przypadku gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w roku 2016 r., będzie ona podlegać uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym za 2016 r. Inne czynności dokonane w postępowaniu o udzielenie zamówienia niż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak np. czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, nie mają znaczenia dla ustalenia obowiązku sprawozdawczego za dany rok. Czy w tabeli X rocznego sprawozdania należy uwzględnić zamówienia, które wprawdzie były wykonywane w 2016 r., lecz umowa została zawarta w okresie wcześniejszym (np. w 2015 r.)? Obowiązkowi sprawozdawczemu w zakresie udzielonych zamówień podlegać będą tylko te umowy, które zostały ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.