powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Rzeszowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Rzeszowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy L. na pismo Marszałka Województwa z dnia 4 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie pomniejszenia kwot dotacji w związku z realizacją projektu pn. "[...]" - p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącej Gminie L. kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Wójt Gminy L. pismem z dnia 11.07.2018 r. nr [...], wniósł do Marszałka Województwa uwagi i zastrzeżenia do treści ustaleń zawartych w piśmie z dnia 27.06.2018 r. nr [...], dotyczących postępowania pn. "[...]". Pismem z dnia 4 października 2018 r. nr [...], Marszałek Województwa w odpowiedzi na ww. pismo z dnia 11.07.2018 r. poinformował Wójta Gminy L., że podtrzymuje swoje stanowisko co do stwierdzenia ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.