powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-10, KIO 2428/18 premium

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk Jan Kuzawiński Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawcę Z... Sp. z o.o., ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina S..., ul. ..., przy udziale wykonawcy K... L... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU H..., ul. ..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu w części 1 zamówienia: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie czynności badania i oceny ofert z jednoczesnym odrzuceniem oferty złożonej przez K... L... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU H.... 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina S... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Z... Sp. z o.o., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Gmina S... na rzecz Z... Sp. z o.o., kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.