powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Protokolant Starszy inspektor sądowy Celestyna Niedziela, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Daleszyce na decyzję Zarządu Województwa Ś. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oddala skargę. UZASADNIENIE Zarząd Województwa Ś. (Zarząd, IZ), jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ś. (RPOWŚ) na lata 2007-2013, decyzją z [...]nr [...] utrzymał w mocy decyzję własną z [...] r. nr [...] orzekającą o zwrocie przez Gminę D. (Gmina), części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- RPSW.06.02.00-26-709/09-00. Instytucja Zarządzająca ogłosiła 1 października 2009 r. dwuetapowy konkurs zamknięty nr 5/09 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 - ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.