powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy udziale wykonawcy Mercator Medical S.A. w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz wykonawcy SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K. w Łodzi kwoty w wysokości 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania, 3. zasądzić od wykonawcy SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K. w Łodzi na rzecz zamawiającego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.