powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Monika Kawa-Ogorzałek Marek Koleśnikow wobec cofnięcia 17 października 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania [sygnatura ukryta] po stronie Odwołującego, B. wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania [sygnatura ukryta] po stronie Odwołującego, C. wykonawcy BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania [sygnatura ukryta] po stronie Odwołującego, postanawia: 1) umarza postępowanie odwoławcze; 2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.