powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5a (41-922 Radzionków) w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31 (44-121 Gliwice) przy udziale wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 449 (44-151 Gliwice) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.