Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-10-05, KIO 1884/18

Sygn. akt: KIO 1884/18 WYROK z dnia 5 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie 3 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 września 2018 r. przez wykonawcę DGT Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy udziale wykonawcy MindMade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, oraz przy udziale wykonawcy Integrated Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 3 Pzp i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ujawnienie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez wykonawcę MindMade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie: zrzutów ekranu, zapisu audiowizualnego, logów - ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   do informacji odnoszących się do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Odwołujący wskazał, iż ocena wyjaśnień stanowiących wykazanie spełniania przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym przesłanki podjęcia niezbędnych

2   -   wykonawca ten zastrzegał informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa czy to w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny, czy też dot. prezentacji oferowanego

3   -   Przystępującego MM zastrzeżeń informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym informacji związanych z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny jest stwierdzenie, że również wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny powinny ulec udostępnieniu, jednakże z

+164 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28