powrót do wyników wyszukiwania

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). W art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej "ustawą o PPK", dokonano zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą Pzp" mającej na celu rozszerzenie przesłanki wyłączającej stosowanie tej ustawy zawartej w art. 4 pkt 4 odnoszącej się do umów z zakresu prawa pracy. Zmiana przepisu polega na uzupełnieniu przepisu o "umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi". Art. 4 pkt 4 ustawy Pzp otrzymał brzmienie: "4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. ...);". W art. 142 w ust. 5 ustawy Pzp został dodany pkt 4 w brzmieniu: "4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych". Dodanie tego przepisu spowoduje konieczność uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.