powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 6 sierpnia 2018 r. - Pegaso Srl Servizi Fiduciari i in. / Poste Tutela SpA (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW Strona pozwana: Poste Tutela SpA Pytania prejudycjalne Czy na podstawie wskazanych powyżej cech spółka Poste Italiane s.p.a. powinna zostać uznana za "podmiot prawa publicznego" w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. d) decreto legislativo nr 50 z 2016 r. i odnośnych dyrektyw wspólnotowych (2014/23/UE[1] , 2014/24/UE[2] i 2014/25/UE[3] )? Czy wspomniana kwalifikacja obejmuje spółkę Poste Tutela s.p.a., która jest spółką zależną w 100% i wobec której podjęto już uchwałę o połączeniu z Poste Italiane s.p.a., biorąc pod uwagę motyw 46 dyrektywy 2014/23/UE dotyczący kontrolowanych osób prawnych [zob. także wyrok Trybunału Sprawiedliwości, czwarta izba, z dnia 5 października 2017 r. w sprawie C-567/15: obowiązek przeprowadzenia procedury przetargowej przez spółki kontrolowane przez administrację publiczną; wyrok Consiglio ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.