powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 sierpnia 2018 r. - Indaco Service Soc.coop.sociale, Coop. sociale il Melograno / UfficioTerritoriale del Governo Tarano (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Indaco Service Soc.coop.sociale, Coop. sociale il Melograno Strona pozwana: UfficioTerritoriale del Governo Tarano. Pytanie prejudycjalne Czy prawo Unii Europejskiej i w szczególności art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE[1] w sprawie zamówień publicznych w związku z motywem 101 tej dyrektywy oraz zasadą proporcjonalności i zasadą równego traktowania stoją na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, takiemu jak przepis rozpatrywany w niniejszej sprawie, który, określając "poważne wykroczenie zawodowe" jako obowiązkową podstawę wykluczenia, stanowi, że w przypadku gdy wykroczenie zawodowe spowodowało wcześniejsze rozwiązanie umowy o zamówienie, wykonawca może zostać wykluczony tylko wtedy, gdy decyzja nie została zaskarżona lub gdy została utrzymana w mocy w wyniku postępowania sądowego? ____________ [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.