powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia NSA Piotr Pietrasz (spr.) Sędzia del. WSA Cezary Kosterna Protokolant Ewa Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Śląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 430/16 oraz zażalenia S. (...)w C. od postanowienia zawartego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 430/16 w sprawie ze skargi S. (...) w C. na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Zarządu Województwa Śląskiego na rzecz S. (...) w C. 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego; 3. uchyla wyrok w zakresie punktu 3 dotyczącego zasądzenia kosztów postępowania sądowego; 4. zasądza od Zarządu Województwa Śląskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 7700 (siedem tysięcy ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.