powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2018-10-08, VIII GC 334/16 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekretarz sądowy Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Zakład (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko Gminie S. o zapłatę I. oddala powództwo; II. ustala, że powódka przegrała niniejsze postępowanie w całości, przy czym szczegółowe rozlicznie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu. Sygn. akt [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE Powódka Zakład (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. wniosła o zasądzenie od pozwanej Gminy S. kwoty 491.644,38 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 maja 2015 r. oraz kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka powołała się na wiążącą strony umowę nr (...) z dnia 4 października 2013 r., zawartą w trybie przetargu publicznego, na mocy której zobowiązała się do wykonania na rzecz pozwanej prac związanych z rozbudową systemu kanalizacji w Gminie S.-Etap T., za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na kwotę 4...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.