Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2018-10-08, VIII GC 334/16 premium

Sygn. akt VIII GC 334/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekretarz sądowy Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Zakład (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko Gminie S. o zapłatę I. oddala powództwo; II. ustala, że powódka przegrała niniejsze postępowanie w całości, przy czym szczegółowe rozlicznie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu. Sygn. akt VIII GC 334/16 UZASADNIENIE Powódka Zakład (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M. wniosła o zasądzenie od pozwanej Gminy S. kwoty 491.644,38 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 maja 2015 r. oraz kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka powołała się na wiążącą strony umowę nr (...) z dnia 4 października 2013 r., zawartą w trybie przetargu publicznego, na mocy której zobowiązała się do wykonania na rzecz pozwanej prac związanych z rozbudową systemu kanalizacji w Gminie S.-Etap T., za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na kwotę 4...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28