Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-09-06, KIO 1707/18

Sygn. akt KIO 1707/18 WYROK z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę CEZAR C.M. i P.G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa przy udziale wykonawcy NTT Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: uwzględnia odwołanie i nakazuje Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez CEZAR C.M. i P.G. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nieprzyznanie punktów a odrzucenie oferty

1   -   Prawo zamówień publicznych poprzez bezpodstawne nieprzyznanie punktów ofercie Odwołującego w kryterium "Wynik testu wydajności" w zakresie A zamówienia, 2. art. 7 ust

2   -   dokumenty (wydruki) wraz z tłumaczeniem, a brak dokumentów z tłumaczeniem - 0 punktów. Przyznanie punktów ofertom w żaden sposób nie było

3   -   wykonawców - tak jak decyzja o odrzuceniu ofert czy wykluczeniu wykonawców - a tym samym z punktu widzenia zarówno ich równego traktowania

+187 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28