powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2018-07-04, XII C 764/16 premium

Sygnatura akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Musielak Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Miasta P.-Zarządu Dróg Miejskich przeciwko Park (...) Sp. z o.o. w P., (...) Sp. z o.o. w B. i J. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 228.717, 60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: - 193.205,70 zł od dnia 31 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, - 35.511,90 zł od dnia 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty; II. w pozostałym zakresie odsetek oddala powództwo; III. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 25.853,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 14.417,00 zł kosztów zastępstwa procesowego. Sygnatura akt [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 marca 2016 r. powód - Miasto P. - Zarząd Dróg Miejskich wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwani - Park (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz J. K. mają zapłacić powodowi kwotę 228.717,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 16.293,78 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr (...) z dnia ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.