[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Wobec cofnięcia w dniu 25 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018 r. przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska Spółka z Akcyjna z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie postanawia: 1) umarza postępowanie odwoławcze; 2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska Spółka z Akcyjna z siedzibą w Rybniku kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: .................................... Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Zamawiajacy - Tauron Wytwarzanie S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.