powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 30 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2018 r. przez wykonawcę Symbiona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Daleszyce z siedzibą w Daleszycach orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego - Symbiona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. Przewodniczący: ........................... Sygn. akt [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Zamawiający - Gmina Daleszyce prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.