powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk Wobec cofnięcia w dniu 23 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2018 r. przez wykonawcę Greg Print Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie przy udziale: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum (1) Samindruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy, (2) Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego postanawia: 1) umarza postępowanie odwoławcze; 2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Greg Print Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.