powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Poznaniu – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Poznaniu SENTENCJA Dnia 10 października 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska (spr.) Sędziowie WSA Małgorzata Górecka WSA Katarzyna Wolna - Kubicka Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 roku przy udziale sprawy ze skargi X na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu w ramach umowy o dofinansowanie projektu oddala skargę UZASADNIENIE Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) na lata [...] zawarł w dniu [...] r. z X, jako beneficjentem, umowę nr [...] o dofinansowanie projektu pod nazwą[...], współfinansowanego z[...]. Do umowy tej zostały zawarte aneksy w dniach [...] Zgodnie z treścią aneksu z [...] r. całkowita wartość projektu wynosiła[...] zł, z czego kwota [...] zł stanowiła całkowite wydatki kwalifikowalne projektu. Na podstawie zawartej umowy beneficjent miał prawo do dofinansowania projektu w kwocie nieprzekraczającej [...] zł. Beneficjent był zobowiązany do realizacji projektu z należytą starannością oraz do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.