powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Tomasz Pawlik (spr.) Sędzia SO Leszek Dąbek Sędzia SO Roman Troll Protokolant Aldona Kocięcka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt I C 381/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) zasądza od pozwanej na rzecz powoda 3936 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i z dalszymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r.; b) oddala powództwo w pozostałej części; c) zasądza od powoda na rzecz pozwanej ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.