powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2018-06-26, III Ca 1816/17 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Tomasz Pawlik (spr.) Sędzia SO Leszek Dąbek Sędzia SO Roman Troll Protokolant Aldona Kocięcka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt I C 381/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) zasądza od pozwanej na rzecz powoda 3936 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i z dalszymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r.; b) oddala powództwo w pozostałej części; c) zasądza od powoda na rzecz pozwanej 1297 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu; d) nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rybniku 6083,06 zł (sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych; e...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.