Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-10, KIO 1470/18 premium

Sygn. akt KIO 1470/18 WYROK z dnia 10 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Transbud Kruszywa PROMEX P. N., ul. Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda (pełnomocnik) i [2] Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. C., M. C. Sp. j., ul. Dywizjonu 303/3, 83-300 Pruszcz Gdański w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo przy udziale wykonawcy Q-BART B. K., Al. Grunwaldzka 164/8, 80-258 Gdańsk zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 1470/180 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Transbud Kruszywa PROMEX P. N., ul. Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda (pełnomocnik) i [2] Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. C., M. C. Sp. j., ul. Dywizjonu 303/3, 83-300 Pruszcz Gdański i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 termin wykluczenia

1   -   w sposób bezsporny nie przewiduje terminu obowiązywania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. W ocenie odwołującego celem

2   -   ocenie odwołującego argument, że przesłanka wykluczenia z postępowania, określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp dotyczy tego danego postępowania

3   -   po zaistnieniu zjawiska powodującego konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania. Dlatego uregulowanie sztywnego terminu w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp stałoby w sprzecz- ności z umożliwieniem dokonania samooczyszczenia i zubażałoby zastępy wykonawców, mogących wziąć udział w postępowaniach zamówieniowych. Pkt 16 i 17 art. 24 ust. 1 Pzp nie precyzują do jakiego

+152 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28