Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-03, KIO 1428/18 premium

Sygn. akt: KIO 1428/18 WYROK z dnia 3 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Beata Pakulska - Banach Irmina Pawlik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Samindruk Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy oraz Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, przy udziale wykonawcy Greg Print Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1428/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Samindruk Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy oraz Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt...

Przykładowe fragmenty dla hasła wypełnienie JEDZ a rozwiązanie wcześniejszej umowy

1   -   odpowiedzi na pytanie zawarte w JEDZ: "Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana

2   -   spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszej umowy w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji

3   -   skutku niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy koncesji lub umowy o zamówienie publiczne określonego jako rozwiązanie umowy lub zasądzenie odszkodowania. Dopiero bowiem

+146 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28