Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-03, KIO 1428/18 premium

Sygn. akt: KIO 1428/18 WYROK z dnia 3 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Beata Pakulska - Banach Irmina Pawlik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Samindruk Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy oraz Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, przy udziale wykonawcy Greg Print Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1428/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Samindruk Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy oraz Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt...

Przykładowe fragmenty dla hasła Pawlik zamawiający był w posiadan informacji nie można wprowadzić w błąd

1   -   poz. 2164 ze zm.), jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu. W takiej bowiem sytuacji trudno uznać, że to informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzję podejmowane przez zamawiającego. Oświadczenie wykonawcy zamawiający zweryfikuje na podstawie posiadanych przez siebie danych, zatem to one decydujące dla decyzji zamawiającego." Jak wskazywał Odwołujący, Zamawiający dysponował wiedzą na temat okoliczności

2   -   pytanie: "Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?" udzielił odpowiedzi "NIE". Ponadto w części III pkt C JEDZ w zakresie następujących pytań: "Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji: a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw

3   -   niniejszą sprawę, podziela stanowisko prezentowane w orzecznictwie Izby, iż nie można mówić o przedstawieniu przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu. W takiej bowiem sytuacji trudno uznać, że to informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego (tak KIO w wyroku z dnia 12 maja

+329 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28