powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 18 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) - Udzielenie zamówienia poza przetargiem publicznym - Pojęcie "umów o charakterze odpłatnym" - Pojęcie "podmiotu publicznego" W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę państwa, Włochy) postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 października 2017 r., w postępowaniu: IBA Molecular Italy Srl przeciwko Azienda ULSS n° 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre, przy udziale: Istituto Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar, Azienda ULSS n° 22, TRYBUNAŁ (ósma izba), w składzie: M. Vilaras, prezes czwartej izby, pełniący obowiązki prezesa ósmej izby, J. Malenovský i D. Šváby (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi przedstawione: - w imieniu Regione Veneto przez C. Zampieri, E. Zanona, A. Manziego, Ch. Drago i B. Barela, avvocati, - w imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę i P. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.