[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 lipca 2018 r odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2018 r. przez odwołującego: K.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. PAVER K.S. ul. Sienkiewicza 58/A; 29-1000 Włoszczowa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Radków; 29-135 Radków 99 z udziałem przystępującego: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy wybranego a w konsekwencji nakazuje ponowne badanie i ocenę oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Radków; 29-135 Radków 99 i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez K.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. PAVER K.S. ul. Sienkiewicza 58/A; 29-...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązkiem wykonawcy wezwanego, tak jak powyżej, jest złożenie przekonujących wyjaśnień, że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej ceny. W przypadku natomiast, gdy przedłożone wyjaśnienia nie są przekonujące co do tego, że wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę zaoferowaną w ofercie będzie możliwe, tym samym potwierdzają istnienie ceny rażąco niskiej w danej ofercie, i zamawiający

2   -   wykonawca nie kwestionował zasadności jego wezwania do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia rażąco niskiej ceny. Co do wezwania to Izba ustaliła, że wyczerpuje

3   -   2 ustawy czyli o ustawowym obowiązku wykonawcy udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Również wykonawca został pouczony o skutkach nie udzielenia wyjaśnień lub sytuacji gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonym dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jak już wyżej

+95 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28