powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 2018 r. [sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina - zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 26.08.2017 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2017/S 163 - 335417 Wartość zamówienia: 81.976.440,00 zł (19.635.545,76 euro); całkowita wartość zamówienia - powyżej 20.000.000,00 euro Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Rodzaj procedury: zamówienie sektorowe Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.