powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/15/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700 34-381 Radziechowy Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: przebudowa ulicy Sadowej w Radziechowach w gminie Radziechowy - Wieprz, w km 0+145 do 0+552 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 07.09.2016 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 306035-2016 Wartość zamówienia: 359.712,45 zł (tj. 86.160,73 euro) Środki UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Rodzaj procedury: zamówienie klasyczne 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zarzuca zamawiającemu: 1) naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Eurovia Polska S.A., który nie złożył wyjaśnień, w tym dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.