powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KD/8/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Łęczyce ul. Długa 49 84-218 Łęczyce Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: budowa drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną - Etap III w systemie zaprojektuj i wybuduj Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 08.12.2016 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 362662-2016 Wartość zamówienia: 297.327,50 zł (tj. 71.217,87 euro) Środki UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zarzuca zamawiającemu: 1) naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów od początku niezgodnych z...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.