powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 2018 r. [sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70 - 653 Szczecin Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci do przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosy Polskiej - ul. Polickiej do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 21.11.2017 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2017/S 223 - 464506 Wartość zamówienia: 12.000.000,00 zł (2.874.320,34 euro) 83.896.966,00 zł (20.095.563,00 euro) - całkowita wartość zamówienia Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Rodzaj procedury: zamówienie sektorowe Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 171 ust. 1...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.