Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-06-01, KIO 941/18 premium

Sygn. akt: KIO 941/18 WYROK z dnia 1 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 roku przez wykonawcę Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie orzeka: 1. a) uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą oraz nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; b) w zakresie zarzutu naruszenia art. 22a ust. 6 ustawy Pzp odwołanie uznaje za niezasadne. 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Gminę Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł...

Przykładowe fragmenty dla hasła informacją z banku o zdolności finansowej może być również potwierdzenie salda rachunku

1   -   przed terminem składania ofert stanowić będzie potwierdzenie sytuacji finansowej wykonawcy. Zamawiający tworząc własną, nigdzie niesformalizowaną, metodę przeliczania sald rachunku bankowego według kursu z innego zupełnie dnia, naruszył również zasadę równego traktowania wykonawców i

2   -   się Odwołujący. Izba stwierdziła, że z oceną Zamawiającego nie można się zgodzić. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o dokumentach w celu potwierdzenia warunku możliwe jest złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

3   -   zakresie określonej w SIWZ minimalnie zdolności ekonomicznej lub finansowej. Wystarczające zdaniem Izby było wskazanie sald otwarcia rachunku z danego dnia, które w przeliczeniu

+329 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28