powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 10.04.2018 r. KU/25/2018/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Rodzaj procedury: zamówienie klasyczne Przedmiot zamówienia : przebudowa ulicy Kostrzyńskiej Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia postępowania: 25.11.2017 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2017/S 227 - 472297 Wartość zamówienia: całkowita wartość zamówienia: 252.155.568,37 zł (tj. 60.397.989,98 euro); wartość kontrolowanego zamówienia: 82.516.798,95 zł (tj. 19.764.976,16 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - 19.042.338,22 zł (tj. 4.561.148,34 euro) Środki UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020 Oś 5, Transport, Działanie 5.1 oraz POIŚ na lata 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.