Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-05-21, KIO 910/18 premium

Sygn. akt: KIO 910/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez AVR S.A. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH MADROCAR R.M., ReDrog s.c. B.K. i W.K., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących zaniechania wykluczenia Przystępującego z postępowania z uwagi na zakres przedmiotowy i charakterystykę usługi nr 1 wskazanej na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 7.2.2. lit. a Tomu I SIWZ oraz powierzenie tej usługi do realizacji podwykonawcom; 2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 3. Kosztami postępowania obciąża AVR S.A. i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie wspólnika spółki cywilnej

1   -   dotycząca tego, czy Przystępujący wykazując doświadczenie wspólników spółki cywilnej wykazał doświadczenie zdobyte samodzielnie przez jednego z

2   -   oddaleniu. Zarzuty dotyczące wykazania warunku doświadczenia przez wspólników spółki cywilnej wchodzących w skład konsorcjum Zgodnie

3   -   odpowiedzi na pytanie, czy wykazanie doświadczenia nabytego przez wspólników spółki cywilnej (tak, jak to uczyniono w

+81 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28