powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Székesfehérvári Törvényszék (Węgry) w dniu 5 czerwca 2018 r. - Hochtief AG / Fővárosi Törvényszék (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: węgierski Sąd odsyłający Székesfehérvári Törvényszék Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Hochtief AG Strona pozwana: Fővárosi Törvényszék. Pytania prejudycjalne Czy podstawowe zasady oraz przepisy prawa Unii (a w szczególności art. 4 ust. 3 TUE oraz wymóg jednolitej wykładni) należy interpretować tak, jak uczynił to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwłaszcza w wyroku wydanym w sprawie Köbler, to znaczy w ten sposób, że orzeczenie o odpowiedzialności sądu państwa członkowskiego rozstrzygającego sprawę w ostatniej instancji za wyrok, który narusza prawo Unii Europejskiej, może opierać się wyłącznie na prawie krajowym lub na kryteriach ustanowionych przez prawo krajowe? W przypadku odpowiedzi przeczącej, czy podstawowe zasady i przepisy prawa Unii, a w szczególności trzy kryteria ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Köbler dla stwierdzenia odpowiedzialności "państwa" należy interpretować w ten sposób, że spełnienie przesłanek odpowiedzialności państwa z ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.