powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Włochy) w dniu 27 czerwca 2018 r. - Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" Strona przeciwna: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto Pytania prejudycjalne Czy art. 10 lit. h) oraz motyw 28 dyrektywy 2014/24/UE[1] należy interpretować w ten sposób, że: a) usługi transportu sanitarnego, dla których wymagana jest w pojeździe obecność kierowcy pojazdów ratunkowych i co najmniej jednego ratownika, posiadającego kwalifikacje i kompetencje wynikające z zaliczenia kursu i egzaminu w przedmiocie ratownictwa, oraz b) usługi transportowe przewidziane w ramach podstawowych poziomów opieki zdrowotnej [Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)] realizowane przy użyciu pojazdów ratowniczych objęte są wyłączeniem, o którym mowa w ww. art. 10 lit. h) czy też należą do ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.