[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie dnia 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, ul. E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza i: 1/ zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza tytułem wpisu od odwołania. 2/ zasądza kwotę 4 235 zł 14 gr (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych czternaście groszy) od Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza na rzecz zamawiającego Miejski ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   konstrukcji, remont, rozbiórka - razem 4 roboty budowlane. Reasumując, w tym kryterium wskazaliśmy 9 robót budowlanych co skutkuje otrzymaniem maksymalnej ilości punktów w tym kryterium, tj. 40 pkt." Następnie zamawiający, w toku badania i oceny ofert, wystąpił do wykonawcy pismem z

2   -   powoływał się na ustawową definicję robót budowanych cytując art. 3 ust. 7 prawa budowlanego. Wykonawca wyliczając 5 robót budowlanych w Filharmonii Śląskiej i 4 roboty budowlane w budynku Łaźni Głównej Muzeum Śląskiego wymienił rodzaje robót (cytowane wcześniej), jako roboty, które jego zdaniem stanowią podstawę przyznania Jego ofercie 40 pkt w drugim kryterium oceny ofert. Powyższa argumentacja wykonawcy również jest

3   -   doświadczenia za zgodne z wymogami kryterium oceny ofert. Zamawiający nie wskazał, że mogą to być jakiekolwiek roboty budowlane, lecz te, które wymienił alternatywnie

+93 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28