powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 14 czerwca 2018 r. - Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA Strona przeciwna: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze Pytania prejudycjalne Czy art. 57 i 71 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE[1] , stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu, takiemu jak przepis, o którym mowa w art. 80 ust. 5 decreto legislativo (dekretu ustawodawczego) nr 50 z 2016 r., przewidującemu wykluczenie wykonawcy-oferenta w przypadku stwierdzenia w toku postępowania przetargowego występowania podstawy wykluczenia jednego z trzech podwykonawców wskazanych w ofercie, zamiast zobowiązania oferenta do zastąpienia wskazanego podwykonawcy? Ewentualnie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości uzna, że państwo członkowskie ma możliwość wykluczenia oferenta, czy zasada proporcjonalności, określona w art. 5 Traktatu UE, przywołana w motywie 101 dyrektywy 2014/24/UE, i ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.