powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 czerwca 2018 r. - Tedeschi Srl w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik tymczasowego związku przedsiębiorstw, Consorzio Stabile Istant Service w imieniu własnym oraz jako mocodawca tymczasowego związku przedsiębiorstw / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Wnoszący odwołanie: Tedeschi Srl w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik tymczasowego związku przedsiębiorstw, Consorzio Stabile Istant Service w imieniu własnym oraz jako mocodawca tymczasowego związku przedsiębiorstw Druga strona postępowania: Università degli Studi di Roma La Sapienza Druga strona postępowania oraz wnosząca odwołanie wzajemne: C.M. Service Srl Pytanie prejudycjalne Czy zasady swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zawarte w art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 25 dyrektywy 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r[1] . i art. 71 dyrektywy 2014/24 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.[2] , które nie przewidują ograniczeń...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.