Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-06-18, KIO 1091/18 premium

Sygn. akt: KIO 1091/18 WYROK z dnia 18 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2018r. przez wykonawcę KOMA Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Litewski 1 orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę KOMA Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 i : 2.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę KOMA Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 tytułem wpisu od odwołania 2.2. Zasądza od wykonawcy KOMA Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 na rzecz Gminy Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Litewski 1 kwotę 3 600 zł. 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28