powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 maja 2018 r. - Lombardi Srl / Comune di Aulette, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca odwołanie: Lombardi Srl Druga strona postępowania: Comune di Aulette, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl Pytanie prejudycjalne Czy art. 1 ust. 1 akapit trzeci i ust. 3 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane[1] w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. [2] , może być interpretowany w ten sposób, że zezwala on, w przypadku, gdy w przetargu brało udział więcej spółek, które nie zostały pozwane (a każdym razie w stosunku do ofert niektórych z nich nie złożono żadnego odwołania), aby sąd, na mocy przyznanej państwom członkowskim autonomii procesowej, dokonał oceny istnienia interesu podniesionego w odwołaniu głównym przez konkurenta, ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.