Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-05-16, KIO 756/18

Sygn. akt: KIO 756/18 WYROK z dnia 16 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę Thales Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną w Warszawie przy udziale wykonawcy Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Krakowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Thales Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Thales Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy Thales Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak podpisu wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1   -   niewłaściwe zastosowanie przywołanych przepisów, a w konsekwencji brak zaproszenia odwołującego do dialogu konkurencyjnego, w sytuacji, gdy odwołujący spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z prawem i wymaganiami zamawiającego, tj. w formie pisemnej - z własnoręcznym podpisem pełnomocnika odwołującego, Pani O. A.-Ż., — naruszenie art. 7

2   -   że "Thales Polska sp. z o.o. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w którym w formularzu zgłoszeniowym brak jest czytelnego podpisu osoby uprawnionej do podpisania i złożenia wniosku", a następnie zarzuca brak podpisu w ogóle ("Z uwagi na brak podpisu... "). W ocenie odwołującego, stanowisko zamawiającego jest

3   -   że "Thales Polska Sp. z o.o. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w którym w formularzu zgłoszeniowym brak jest czytelnego podpisu osoby uprawnionej do podpisania i złożenia wniosku". Izba zważyła, co następuje: Odwołanie jest bezzasadne. W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1

+110 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28