Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-03-28, KIO 459/18

Sygn. akt: KIO 459/18 WYROK z dnia 28 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2018 r. przez odwołującego: Konsorcjum Arcus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica (Partner) i WIM System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3 35-103 Rzeszów (Lider) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Miasto Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia a w konsekwencji odrzucenia oferty odwołującego i nakazuje ponowną ocenę oraz badanie ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Miasto Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum Arcus & Romet Group Sp. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje nie potwierdzają należytego wykonania

1   -   miał przedstawić dowody na posiadanie referencji poprzez sporządzenie wykazu i załączenie do niego dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia

2   -   rowerów, jak również, iż przedłożone referencje nie potwierdzają należytego wykonania tejże usługi, bowiem znajduje się w nich informacja o naliczonych karach umownych

3   -   złotych). Zdaniem Odwołującego z treści referencji w żaden sposób nie można wywieść, aby tenże nie wykonał należycie zamówienia, bowiem potwierdzają one prawidłowość zrealizowania całego zadania. W sytuacji, gdyby zamówienie nie zostało wykonane, lub zostało wykonane nieprawidłowo, nie zostałyby wystawione referencje. Kluczowe znaczenie zdaniem Odwołującego musi

+293 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28