Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2017-02-08, XXIII Ga 2039/16 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2039/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Magdalena Nałęcz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Zarządu (...) w W. odwołującego D. A. na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt KIO (...) postanawia: odrzucić skargę. Sygn. akt XXIII Ga 2039/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r., Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwrócił odwołanie wniesione przez D. A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Zarząd (...) w W. oraz nakazał zwrócić odwołującemu kwotę 15.000 zł wniesioną tytułem opłaty od odwołania. Podstawą rozstrzygnięcia było nieuzupełnienie przez odwołującego braków formalnych odwołania w przewidzianym terminie. Na powyższe postanowienie, skargę wywiódł Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zaskarżając je w całości i zarzucając naruszenie art. 187 ust. 6 w zw. z art. 187 ust. 3 ustawy Prawo ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28