5 / 317 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2018-04-16, IV CNP 49/17 IV CNP 49/17, Postanowienie SN, 2018-04-16

 

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Metryka

Brak informacji o skargach
Ciekawe zdania:
Nie powołano w żadnej sprawie
Nie powołano żadnej sygnatury

Sentencja


Sygn. akt IV CNP 49/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Maria Szulc

w sprawie ze skargi strony pozwanej

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Sądu Okręgowego w Ł.

z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Ca [...]/16,

w sprawie z powództwa ,,M.." Spółki Jawnej R.K. w L.

przeciwko Powiatowi W.

o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 16 kwietnia 2018 r.,

odrzuca skargę.

Uzasadnienie


UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Ł. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 26 kwietnia 2016 r. oddalający powództwo, w ten sposób, że zasądził na rzecz powódki jako podwykonawcy kwotę 8 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 stycznia 2016 r.

W skardze pozwany zamawiający wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego wyroku z prawem i zarzucił naruszenie art. 143c ust. 1 w zw. z 143b ust. 8, art. 143c ust. 2 i art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazując, że zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z art. 143c ust. 1 w zw. z 143b ust. 8, art. 143c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sąd Najwyższy zważył


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Poza wykazaniem przesłanek dopuszczalności skargi określonych w art. 4241 § 1 k.p.c., skarżący jest zobowiązany do wykazania wymogów określonych w art. 4245 § 1 k.p.c. Skarga o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem powinna zawierać oznaczenie orzeczenia, od którego została wniesiona ze wskazaniem w jakiej części zostało zaskarżone, przytoczenie jej podstaw i ich uzasadnienie, wskazanie przepisu prawa, z którym orzeczenie to jest niezgodne, uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy, wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe oraz wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem.

Zachowanie powyższych wymagań konstrukcyjnych skargi podlega badaniu przez Sąd Najwyższy przy wniesieniu skargi, uchybienie tym wymaganiom nie podlega sanowaniu, zaś brak któregokolwiek z elementów skutkuje odrzuceniem skargi a limine (art. 4248 § 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wymagania te powinny być spełnione w sposób kumulatywny, a nadto iż każde z nich ma charakter samoistny, powinno być zatem spełnione samodzielnie, niezależnie od innych (postanowienia z dnia 20 lipca 2005 r., IV CNP 1/05, z dnia 7 sierpnia 2012 r., III CNP 14/12, nie publ.).

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zostało spełnione wymaganie określone w art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c., który nakłada na skarżącego obowiązek uprawdopodobnienia szkody, wyrządzonej przez wydanie wyroku, którego skarga dotyczy. Niezbędne jest bowiem dokonanie wyodrębnionego wywodu i uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody ze wskazaniem, że już nastąpiła oraz określeniem czasu jej wystąpienia, zakresu, rozmiaru oraz wykazaniem istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zaskarżonym wyrokiem. Wymogu tego nie spełnia wskazanie przez powoda, że szkoda wyraża się określoną kwotą a na okoliczność jej poniesienia skarżący wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonych do skargi faktur i wyciągu z rachunku bankowego. Samo złożenie wniosku dowodowego bez wskazania na powyższe okoliczności i bez wyjaśnienia jakie znaczenie mają dla ustalenia istnienia szkody i związku przyczynowego dołączone dokumenty, nie stanowi spełnienia wymagania uprawdopodobnienia istnienia szkody, która ma być wyrządzona przez wydanie wyroku a nie przez jego wykonanie.

Brak spełnienia w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wymagania określonego w art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c. powoduje odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej (art. 4248 § 1 k.p.c.).

jw

a.ł.

x x Icon-view-drag&drop