powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie ze skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Ca [...]/16, w sprawie z powództwa ,,M.." Spółki Jawnej R.K. w L. przeciwko Powiatowi W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 2018 r., odrzuca skargę. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Ł. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 26 kwietnia 2016 r. oddalający powództwo, w ten sposób, że zasądził na rzecz powódki jako podwykonawcy kwotę 8 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 stycznia 2016 r. W skardze pozwany zamawiający wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego wyroku z prawem i zarzucił naruszenie art. 143c ust. 1 w zw. z 143b ust. 8, art. 143c ust. 2 i art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.