powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony skarżącej Strona skarżąca wnosi o: stwierdzenie, że nie wprowadzając w życie, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r., przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94, s. 1), a w każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 51 tejże dyrektywy; nałożenie na Wielkie Księstwo Luksemburga, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, obowiązku zapłaty okresowej kary pieniężnej w kwocie 12 920 EUR za każdy dzień począwszy od dnia wydania w niniejszej sprawie wyroku stwierdzającego uchybienie obowiązkowi poinformowania Komisji o przepisach dokonujących transpozycji dyrektywy 2014/23/UE; obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.